Jesteśmy organizacją pozarządową non profit.

Od 10-ciu lat (kwiecień 2004 r.) pracujemy bezpośrednio z seniorami i dla seniorów wskazując im lepszą jakość życia poprzez wspieranie ich aktywności fizycznej i psychicznej, profilaktykę zdrowia i rehabilitację, ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i rekreacji. Taka edukacja daje szansę na poprawę zdrowia, uczy satysfakcjonującej starości, samo opieki i samodzielności – kreuje człowieka starszego na wartościowego członka społeczności – jest tak potrzebną edukacją w starości.

Nasza praca na przestrzeni mijającego 10-lecia zaowocowała ponadto zdarzeniami znaczącej, istotnej wartości dla wszystkich seniorów.

  • Wnioski płynące z 10-cio letniej pracy z seniorami spowodowały powołanie w 25. października 2007 r. Miejskiej Rady Seniorów zapoczątkowując ich powstawanie w całej Polsce. Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/228/V/2007 z dnia 25 października 2007 roku w/s powołania Miejskiej Rady Seniorów
  • Przyczyniły się do ujęcia w nowelizowanej w 2010 r. ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 4 ust. 1 zapisu „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”, nadając tej działalności rangę pożytku publicznego, umożliwiając tym samym wspieranie seniorów środkami pozyskanymi w otwartych konkursach ofert.
  • W roku 2010 r. zaproszeni przez Rzecznika Praw Obywatelskich, bierzemy udział w organizacji X Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej i pracach nad przygotowaniem Obywatelskiej Strategii Walki z Ubóstwem. Zaproszenie.
  • Z okazji Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym nasz projekt konkursowy „Europejczyk 55+” zdobywa I miejsce. Zobacz zaproszenie.
  • Prezes Stowarzyszenia, nominowana w ogłoszonym przez Głos Wielkopolski plebiscycie do tytułu „Kobieta Przedsiębiorcza 2012”, zajęła 4. miejsce w Poznaniu na 22. możliwych.
  • Od lutego 2013r., Prezes „Świerczewskiego Kręgu”, jako członek Rady Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uczestniczy w opracowaniu Założeń do Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014 – 2020.

Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Poznania