Regulamin

Regulamin Domu Seniora na Świerczewie

§1. Dom Seniora na Świerczewie, zwany dalej Placówką, jest dzienną placówką wsparcia dla seniorów prowadzoną przez Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”.

§2. Placówka realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” w zakresie organizacji czasu wolnego seniorów, aktywizacji psychofizycznej, upowszechniania kultury i oświaty oraz integracji społeczności lokalnej.

§3. Placówka posiada osobowość prawną i działa na podstawie statutu Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” z siedzibą przy ulicy Leszczyńskiej 137 w Poznaniu.

§4. Organem nadzorującym działalność placówki jest Zarząd Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”.

§5. Działania prowadzone w Domu Seniora na Świerczewie finansowane są ze składek członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”, darowizn oraz dotacji uzyskiwanych w wyniku konkursów ofertowych, grantowych i innych.

§6. Siedzibą Placówki jest lokal, usytuowany przy ul. Grabowej 22B w Poznaniu, wynajmowany od PTBS Wielkopolska,

§7. Działania placówki organizuje kierownik zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§8. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do godz. 19.00.
W zależności od potrzeb może organizować zajęcia w innych dniach i godzinach.

§9. W działaniach Placówki mogą uczestniczyć:

  • członkowie Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” – po opłaceniu składki miesięcznej
  • uczestnicy/beneficjenci/ projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie przestrzegający regulaminu projektów.

§10. Zajęcia odbywają się w grupach tematycznych zgodnie z planem dnia.

§11. Prawa i obowiązki osób przebywających na terenie placówki:

  • przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach,
  • podpisywanie list obecności,
  • dbałość i poszanowanie wyposażenia placówki,
  • utrzymywanie w należytym porządku pomieszczeń i korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem,
  • uczestniczenie w prostych pracach na rzecz placówki.

§12. Na terenie placówki obowiązuje obuwie zamienne.

§13. W razie naruszania zasad regulaminu przewiduje się: upomnienie przez Zarząd Stowarzyszenia, a następnie zakaz uczestniczenia działaniach placówki.

§14. Uwagi dotyczące działalności placówki należy kierować do kierownika.

§15. Placówka może ulec rozwiązaniu na wniosek Zarządu.

§16. Po uchwaleniu niniejszego Regulaminu tracą moc obowiązujące dotychczas Regulaminy Domu Seniora na Świerczewie.

§17. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”.

§18. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Prezesa Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” w Poznaniu.

 

Prezes Zarządu
Maria Nowicka