Nasze 10-cio lecie.

W dniu 15 maja odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Grabowej 22 uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia naszej pracy dla seniorów. Spotkanie objęte honorowym patronatem prezydenta Poznania p. Ryszarda Grobelnego uświetnili swoją obecnością ponadto p. minister Agnieszka Kozłowska- Rajewicz, Pani poseł Bożena Szydłowska , Wielebny ksiądz proboszcz parafii NMP MK Sławomir Ratajczak, prezes PTBS Arkadiusz Stasica, p. prezes EKO- ZEC Zbigniew Chrzanowski, p. wice- dyr. Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Dorota Potejko oraz przedstawiciele prezydium Miejskiej Rady Seniorów. Razem z nami świętowali również dobrzy znajomi z Osiedla. Dowodem integracji międzypokoleniowej i spójności społecznej Osiedla Świerczewo była niewątpliwie obecność p. dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 78, p. przewodniczącej Rady Osiedla, p. przewodniczącej Klubu Seniorów Górczynek.

Miło było usłyszeć wyrazy uznania dla naszej pracy i serdeczne życzenia dalszej owocnej działalności w przyszłych latach. Również przygotowany przez seniorów poczęstunek zyskał duże uznanie. Dwie babki, pączki, pięć rodzajów wykwintnych ciast, a nade wszystko tort urodzinowy krojony i podany przez p. prezydenta. Były też różne sałatki, kapusta z grzybami podawana z parówkami cielęcymi i różnorodne kanapeczki.

Od 10-ciu lat (kwiecień 2004) codziennie pracujemy bezpośrednio z seniorami i dla seniorów wskazując im lepszą jakość życia poprzez wspieranie aktywności fizycznej i psychicznej, profilaktykę zdrowia i rehabilitację, ułatwianie uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i rekreacji. Taka wielokierunkowa edukacja daje szansę na poprawę zdrowia, gwarantuje zdrowe starzenie, uczy satysfakcjonującej starości, samoopieki i samodzielności – kreuje człowieka starszego na wartościowego członka społeczeństwa. Nasza praca na przestrzeni mijającego 10-lecia zaowocowała ponadto zdarzeniami znaczącej, istotnej wartości dla wszystkich seniorów. W tej liczbie:

  1. Wnioski płynące z wieloletniej pracy z seniorami przyczyniły się do powołania w dniu 25 października 2007 roku Miejskiej Rady Seniorów. Jak znaczącym faktem było powołanie Miejskiej Rady Seniorów nich świadczy fakt, że w październiku 2013 roku sejm RP nowelizując ustawę samorządową wypowiedział się w art. 5 c.1 za powoływaniem Rad Seniorów według naszego wzorca.
  2. Istotną wartością działalności na rzecz dla seniorów jest wprowadzony z naszej inicjatywy do nowelizowanej w 2010 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w art. 4.1 zapis ”10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym ‘’ . Działalność ta przez ten zapis zyskała rangę pożytku publicznego, umożliwiając tym samym organizacjom pozarządowym wspieranie seniorów środkami pozyskiwanymi w otwartych konkursach ofert.
  3. W roku 2010 zaproszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich biorę udzał jako ekspert w pracach nad przegotowaniem Obywatelskiej Strategii walki z Ubóstwem.
  4. Z okazji roku walki z ubóstwem w 2012 roku nasz projekt konkursowy pt „ Aktywny Europejczyk 55+ zdobywa I miejsce nagrodzone wyjazdem studyjnym do Brukseli.
  5. Nominowana w ogłoszonym przez Głos Wielkopolski plebiscycie do tytułu Kobieta Przedsiębiorcza 2012 roku-zajęłam 4-miejsce w Poznaniu ma 22 możliwych.
  6. Od lutego 2013 – jako członek Rady Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyłam w opracowaniu założeń do Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020 upowszechniając nasze dobre praktyki, naszą wiedzę o seniorach i ich potrzebach.

Zaczynaliśmy od zera, bez kapitału, bez pomieszczenia, bez jakiegokolwiek wsparcia. Obecnie posiadamy dobre wyposażenie do prowadzenia wielorakiej działalności i wspierania seniorów w celu zapewnienia im godnej starości. Istotną i znacząca wartością, którą dajemy bezinteresownie ludziom starszym jest fakt, że cały Zarząd naszego Stowarzyszenia pracuje codziennie od 10 lat społecznie.

Maria Nowicka
Prezes Stowarzyszenia
„Świerczewski krąg”

Opublikowano w Aktualności.