Przypominamy o Walnym Zebraniu Wyborczym

Przypominamy wszystkim członkom naszego stowarzyszenia o Walnym Zebraniu Wyborczym, które ustalone zostało na dzień 7 października na godz.  16.00. Zgodnie ze Statutem obecność obowiązkowa. W przypadku, gdy ktoś nie może uczestniczyć, to może ustanowić pełnomocnika – druk pełnomocnictwa można pobrać w klubie.

Prezes Zarządu

Łucja Firlej

Porządek obrad

 Walnego Zebrania  Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków   Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”

– z siedzibą w Poznaniu, ul. Grabowa 22B,

w dniu 7.10.2021r

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, wyjaśnienie jego celu, omówieniu sposobu głosowania.
 2. Powołanie protokolanta zebrania (podjęcie uchwały).
 3. Wybór przewodniczącego zebrania – wybory jawne, (podjęcie uchwały).
 4. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej/Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby),  głosowanie i wybór – podjęcie uchwały.
 5. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej/Komisji Uchwał i Wniosków poprzez wybór z pośród jej członków Przewodniczącego Komisji.
 6. Sprawdzenie przez Komisję Skrutacyjną/Komisję Uchwał i Wniosków kworum  ( na … … członków,  obecnych jest …………,).
 7. W przypadku braku kworum – zarządzenie przez Przewodniczącego Zebrania 30 minutowej przerwy i kontynuowanie zebrania po przerwie tj. w II-gim terminie.
 8. W II terminie przewodniczący zebrania stwierdza prawomocność zebrania,
 1. Odczytanie porządku obrad przez przewodniczącego zebrania.
 2. Zgłaszanie i i przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
 3. Zatwierdzenie porządku obrad uzupełnionego o zgłoszone wnioski

       (podjęcie uchwały).

 1. Zgłaszanie do Komisji Skrutacyjnej/Komisji Uchwał i Wniosków kandydatów do

       Zarządu VI kadencji,

 1.  Zgłaszanie do Komisji Skrutacyjnej/Komisji Uchwał i Wniosków kandydatów do

      Komisji Rewizyjnej,

 1. Dyskusja, wolne głosy i wnioski,
 2. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną/Komisję Uchwał i Wniosków głosowania na członków  zarządu, ogłoszenie wyniku.
 3. Podjęcie uchwały o powołaniu Zarządu VI kadencji,
 4. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną/Komisję Uchwał i Wniosków głosowania na członków  komisji rewizyjnej, ogłoszenie wyniku.
 5. Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej VI kadencji,
 6. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną/Komisję Uchwał i Wniosków o ważności przeprowadzonego zebrania .
 7. Zakończenie obrad, zamknięcie Walnego Zebrania.

                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                                                Łucja Firlej

Porządek zebrania przyjęto na posiedzeniu zarządu w dn. 24.09..2021r                                                                                            

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Info.