SENIORIBUS OPTIME MERITIS

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W sobotę 25.09.br. na stadionie AWF odbyło się uroczyste otwarcie tegorocznych Senioraliów. W czasie tej uroczystości Prezydent m. Poznania p. Jacek Jaśkowiak i przewodniczący MRS prof. Antoni Szczuciński wręczyli p. Marii Nowickiej. nagrodę SENIORIBUS OPTIME MERITIS (Najlepszy Przyjaciel Seniorów), przyznaną jej przez Miejską Radę Seniorów, za wieloletnią, skuteczną działalność na rzecz seniorów, społecznikowską postawę, wytyczanie nowych kierunków w realizacji społecznych potrzeb ludzi III wieku, wrażliwość na potrzeby seniorów oraz konsekwencję w działaniu na rzecz rozwoju polityki senioralnej Miasta Poznania i Polski. Była prekursorką działań na rzecz seniorów w Poznaniu. W 2004r. na oś. Świerczewo zainicjowała powstanie zajęć dla seniorów, a wkrótce powołała Stowarzyszenie Ludzi III Wieku  ,,Świerczewski Krąg”. W latach 2001-2004 działała w Radzie Osiedla Świerczewo. Przez dwie kadencje (2006-2014) jako radna Miasta Poznania była członkiem Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Rewitalizacji oraz Komisji Samorządowej. Z jej  inicjatywy w 2007r. powołana została Miejska Rada Seniorów. 

MRS powstała po to, żeby seniorzy mieli łatwiejszy, bezpośredni dostęp do władz miasta i mogli wyartykułować swoje oczekiwania potrzeby, a także mogli się ustosunkować do propozycji które wysuwa miasto, do zamierzeń które chce podjąć. Jej działania wykraczały poza Poznań; dzięki jej staraniom wprowadzono zapis na rzecz seniorów do Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie. Na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich od lutego 2010r. pracowała jako ekspert przy organizacji X Konwencji Ruchu  Przeciw Bezradności Społecznej oraz przygotowaniu Obywatelskiej Strategii Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Osób starszych. 

W 2013r. została zaproszona do pracy w Radzie ds. Seniorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, gdzie uczestniczyła w opracowaniu założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014 -2020 (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 24.12.2013r.).

Tytuł SENIORIBUS OPTIME MERITIS został przyznany p. Marii Nowickiej przez Miejską Radę Seniorów jednogłośnie.

Halina Bąkowicz

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Aktualności.