Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg” – z siedzibą w Poznaniu, ul. Grabowa 22B, w dniu 02.04.2020r

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, wyjaśnienie jego celu, omówieniu sposobu głosowania,
 2. powołanie protokolanta zebrania (podjęcie uchwały)
 3. Wybór przewodniczącego zebrania – wybory jawne, (podjęcie uchwały)
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej /Komisji Uchwał i Wniosków – 3 osoby, (podjęcie uchwały)
 5. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej/Uchwał i Wniosków poprzez wybór z pośród jej członków – Przewodniczącego Komisji,
 6. Sprawdzenie przez Komisję Skrutacyjną/Uchwał i Wniosków kworum ( na … członków obecnych jest ………………,),

W przypadku braku kworum – zarządzenie przez Przewodniczącego Komisji

30 minutowej przerwy i kontynuowanie zebrania po przerwie tj. w II-gim terminie,

W II terminie przewodniczący Komisji stwierdza prawomocność zebrania,

 1. Odczytanie porządku obrad,
 2. Zgłaszanie i przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
 3. Zatwierdzenie porządku obrad uzupełnionego o zgłoszone wnioski. (podjęcie uchwały),
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019r (sprawozdanie merytoryczne i finansowe),
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019r, wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium zarządowi, ( lub nie),
 6. Przedstawienie przez prezesa zarządu Projektu planu pracy i budżetu na 2020r,
 7. Dyskusja,
 8. Zatwierdzenie (podjęcie uchwały) o przyjęciu(lub nie) sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019r, podjęcie uchwały o udzielenie (lub nie) absolutorium Zarządowi, oraz podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozliczenia wyniku finansowego za 2019r,
 9. Zatwierdzenie (podjęcie uchwały) sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019r oraz udzielenie (lub nie) absolutorium Komisji Rewizyjnej,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie Planu pracy i budżetu na 2020r,
 11. Zgłaszanie do Komisji Skrutacyjnej kandydatów na członków zarządu V Kadencji,
 12. Zgłaszanie do Komisji Skrutacyjnej kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej V Kadencji,
 13. Dyskusja, wolne głosy i wnioski,
 14. Przeprowadzenie głosowania na członków zarządu, ogłoszenie wyniku oraz podjęcie uchwały o wyborze Zarządu V kadencji,
 15. Przeprowadzenie głosowania na członków Komisji Rewizyjnej, ogłoszenie wyniku oraz podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej V kadencji,

22. Stwierdzenie Komisji Skrutacyjnej, o ważności przeprowadzonego zebrania,

23. Zakończenie obrad, zamknięcie Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu

Porządek zebrania przyjęto na posiedzeniu zarządu w dn. 21.02.20200

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Info.