Porządek obrad Walnego Zebrania  Członków

Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, wyjaśnienie jego celu, omówieniu sposobu głosowania,

 1. Powołanie protokolanta zebrania (podjęcie uchwały).
 2. Wybór przewodniczącego zebrania – wybory jawne, (podjęcie uchwały).
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej /Komisji Uchwał i Wniosków – 3 osoby, (podjęcie uchwały).
 4. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej/Uchwał i Wniosków  poprzez wybór z pośród jej członków – Przewodniczącego Komisji.
 5. Sprawdzenie przez Komisję Skrutacyjną/Uchwał i Wniosków  kworum ( na … członków obecnych jest ……), w przypadku braku kworum – zarządzenie przez Przewodniczącego Komisji 30 minutowej przerwy i kontynuowanie zebrania po przerwie tj. w II-gim terminie.  W II terminie przewodniczący Komisji stwierdza prawomocność zebrania.
 6. Odczytanie porządku obrad.
 7. Zgłaszanie i przyjęcie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 8. Zatwierdzenie porządku obrad uzupełnionego o zgłoszone wnioski (podjęcie uchwały),
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2021r, wraz z wnioskiem o przyjęcie  sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium zarządowi, ( lub nie).
 11. Przedstawienie przez prezesa zarządu Projektu planu pracy i budżetu na 2022r.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie (podjęcie uchwały) o przyjęciu (lub nie) sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2021r, podjęcie uchwały o udzielenie (lub nie) absolutorium  Zarządowi, oraz podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozliczenia wyniku finansowego za 2021r.
 14. Zatwierdzenie (podjęcie uchwały) sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021r. oraz udzielenie (lub nie) absolutorium Komisji Rewizyjnej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie Planu pracy i budżetu na 2022r.
 16. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 17. Stwierdzenie Komisji Skrutacyjnej, o ważności przeprowadzonego zebrania.
 18. Zakończenie obrad, zamknięcie Walnego Zebrania.

                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                 Łucja Firlej

Porządek zebrania przyjęto na posiedzeniu zarządu w dn. 21.03.2022 r.   

 **************************************************

Stowarzyszenie Ludzi III Wieku „Świerczewski Krąg”

ul. Grabowa 22 B

61 – 473 Poznań

www.swierczewskikrag.org.pl

e-mail: kontakt@swierczewskikrag.org.pl

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Opublikowano w Info.